ﺧﺴﺎرت ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را در
ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎھﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺸﮏ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ھﺎ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﻮاﺑﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان (اﯾﺴﻨﺎ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ۱۵ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد، اﻓﺰود: ﻏﯿﺮ از
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺎھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮی در اﻗﻠﯿﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﺳﺎل ۸۶ از آن ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎی اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﺧﺴﺎرت دﯾﺪن اراﺿﯽ زراﻋﯽ و
ﺑﺎﻏﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر، اﻧﺎر و درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪ، اﻇﮫﺎرﮐﺮد: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺴﺎل ھﻢ
ﺷﺎھﺪ ﺳﺮﻣﺎی ۱۵درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن آﺛﺎر آن را در ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر
و اﻧﺎر ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺻﻮاﺑﯽ در اداﻣﻪ وزش ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎدھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﮫﺎر اﻣﺴﺎل را ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﯿﺎر در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮ درﺧﺘﯽ، ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه آﻧﮫﺎ
دﭼﺎر رﯾﺰش ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎراﺗﯽ وارد ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﺷﻤﺮ اﻓﺰود: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ داده اﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زراﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻏﻔﺮان و اﻧﮕﻮر اﻓﺰود: ﻗﻄﻌﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در
ﺑﺎﻏﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﺳﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد و اﻓﺰود: ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات آب وھﻮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!