جزئیات تعرفه گاز در کاشمر و دیگر شهرها مشخص شد

با گذشت بیش از ۲۰۰ ساعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رونمایی از فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز خانگی، سایه روشنهای بیشتری از جزئیات تعیین گاز بهای مشترکان خانگی بدست آمده است. بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی ۱۲ ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
به طوریکه از ۲۸ آذر ماه سالجاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.
مطابق با این روش جدید قیمت گذاری مشترکان دامنه اول مصرف باید به ازای هر متر مکعب ۳۰ تومان، دامنه دوم ۵۰ تومان، دامنه سوم ۷۰ تومان، دامنه چهارم ۹۰ تومان، دامنه پنجم ۱۱۰ تومان، دامنه ششم ۱۶۰ تومان، دامنه هفتم ۱۹۰ تومان، دامنه هشتم ۲۲۰ تومان، دامنه نهم ۲۵۰ تومان، دامنه دهم ۲۸۰ تومان، دامنه یازدهم ۳۲۰ تومان و دامنه دوازدهم ۳۵۰ تومان هزینه پرداخت کنند.
از سوی دیگر متوسط مصرف گاز طبیعی در دامنه اول در اقیلم های یک تا پنج آب و هوایی ماهانه می توانند به ترتیب تا ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰ و ۷۵ متر مکعب گاز مصرف کنند که این میزان مصرف در دامنه دوم در اقلیم های یک تا پنج به ترتیب تا ۴۰۱، ۳۵۰، ۳۰۰، ۲۵۰ و ۱۵۰ متر مکعب خواهد بود.
متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه سوم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰ و ۲۵۰ متر مکعب، در دامنه چهارم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۶۰۰، ۵۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ متر مکعب، در دامنه پنجم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۷۰۰، ۶۵۰، ۶۰۰، ۵۵۰ و ۴۵۰ متر مکعب محاسبه خواهد شد.
میانگین مصرف ماهانه گاز در دامنه ششم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۸۰۰، ۷۵۰، ۷۰۰، ۶۵۰ و ۵۵۰ متر مکعب، در دامنه هفتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۹۰۰، ۸۵۰، ۸۰۰، ۷۵۰ و ۶۵۰ متر مکعب، در دامنه هشتم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا یکهزار، ۹۵۰، ۹۰۰، ۸۵۰ و ۷۵۰ متر مکعب، در دامنه نهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۱۱۰۰، ۱۰۵۰، ۱۰۰۰، ۹۵۰ و ۸۵۰ متر مکعب خواهد بود.
متوسط ماهانه مصرف گاز در دامنه دهم از اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۱۲۰۰، ۱۱۵۰، ۱۱۰۰، ۱۰۵۰ و ۹۵۰ متر مکعب، دامنه یازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب تا ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۱۵۰ و ۱۰۵۰ متر مکعب و در دامنه دوازدهم در اقلیم یک تا پنج به ترتیب بیش از ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۱۵۰ و ۱۰۵۰ متر مکعب محاسبه خواهد شد.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.
بر اساس این تقسیم بندی ۱۴ شهر کشور در اقلیم اول (سرد یک)، ۱۱۱ شهر در اقلیم دو (سرد دو)، ۱۰۶ شهر در اقیلم سه (سرد سه)، ۷۴ شهر در اقیلم معتدل و ۵۸ شهر در اقلیم گرمسیری قرار گرفته اند.

نام استان
نوع اقلیم
نام شهر
خراسان رضوی
۲
تربت جام-تربت حیدریه-فریمان-قوچان-گلمکان چناران-مه ولات
۳
بردسکن-بشرویه-خلیل آباد- کاشمر-درگز-سبزوار-سرخس-فردوس-کاشمر-گناباد-تایباد-خواف-رشتخوار-کلات-مشهد-نیشابور

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.