ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﭼﮭﺎرﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﮐﺎﺷﻤﺮ

رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎﺷﻤﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﭼﮭﺎرﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﭘﺎﮐﺮوان ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﮐﺎﺷﻤﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ: در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ۸۵
ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎر از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺎﺷﻤﺮ، ﻣﻪ وﻻت، ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد و ﮐﻮھﺴﺮخ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﺎ
ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ھﻤﺖ ھﯿﺌﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﺎدآور ﺷﺪ: در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﯾﮏ روزه ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎران در ﭼﮫﺎر رده ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی و در ۱۱ ﻣﺎده
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﮫﺎر
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ﭘﺎﯾﺎن و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ۹۰ ﺑﺎزی اﻧﻔﺮادی و ﮔﺮوھﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﮐﺎﺷﻤﺮی در
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻣﻪ وﻻت و ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﻤﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی
دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.