برخورد قاطعی با عرضھ قلیان در کاشمر صورت نمیگیرد

رییس مرکز بھداشت کاشمر گفت: اگرچه براساس قانون فروش ادوات قلیان ممنوع است
اما برخورد قاطعی با مکانھای عرضه و فروش قلیان صورت نمیگیرد.
دکتر مجتبی قائمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه
خراسان با بیان اینکه به خاطر فروش ادوات قلیان شغل جدیدی در کاشمر در حال ایجاد
شدن است اظھارکرد: تا زمانی که قلیان در دید عموم عرضه شود قطعا افراد بیشتری از
این ماده دخانی استفاده خواھند کرد.
وی با اظھار تاسف از اینکه قلیان به یکی از وسایل اصلی در تفریحات کاشمریھا تبدیل
شده است، افزود: متاسفانه به دلیل اینکه قبح قلیان ریخته شده شاھد گسترش آن در
بین خانم و آقا در سطح اجتماع ھستیم.
رییس مرکز بھداشت کاشمر با اشاره به اینکه قلیان برخلاف گذشته از قھوهخانه بیرون
آمده و در سطح پارکھا، معابرعمومی و امامزادگان مصرف میشود، گفت: امروز سن
مصرف قلیان در شھرستان به نوجوانان رسیده است.
وی با اظھار تاسف از اینکه چون بسیاری از خانوادهھا نسبت به مضرات قلیان آشنا
نیستند در ھنگامی که میبینند فرزندشان قلیان میکشد برخوردی انجام نمیدھند،
گفت: متاسفانه در کاشمر روند مصرف قلیان رشد صعودی به خود گرفته است.
قائمی افزود: اگرچه در چند سال گذشته سه بار قھوهخانهھا در این شھر پلمب شدند اما
شاھدیم بازھم در اماکن عمومی قلیان عرضه میشود.
رییس مرکز بھداشت کاشمر با بیان اینکه در ھمه شھرھا قوانین یکسان نیست و موجب
شده مشکلاتی به وجود آید از افزایش عرضه، فروش و مصرف قلیان در میان گروھی که در
سالھای قبل مصرف نمیکردند، خبر داد.

وی عدم برخورد قاطع را عامل افزایش عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی دانست و
گفت: برخورد با این اماکن و افراد متخلف کار یک نھاد خاص نیست بلکه نیازمند یک عزم
جدی و ملی است.
رییس مرکز بھداشت کاشمر با ابراز نگرانی از ورود چشمگیر قلیان در میان خانوادهھا، ارزان
بودن، سرگرمی، در دسترس بودن و ریختهشدن قبح را از دلایل روی آوردن خانمھا به
سمت قلیان و مصرف آن در اماکن عمومی دانست.
قائمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون ھرگونه عرضه و مصرف قلیان داخل پارکھا و

اماکن عمومی ممنوع است، از مسئولان خواست در این خصوص اقدام جدی داشته
باشند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.