لغو امتیاز یک واحد نانوایی متخلف به دلیل فروش غیرمجاز آرد

قربانزاده دبیرکمیسیون تعزیرات آردونان شهرستان گفت:  ازابتدای سال جاری بابرگزاری جلسات کمیسیون تعزیرات آردونان شهرستان وتلاش بازرسین تعداد ۲۹ فقره پرونده متخلفین درجلسات کمیسیون مطرح شده که امتیاز یک واحد نانوایی بدلیل فروش غیرمجازآرد لغو ومتخلفین به مبلغ ۲۱۲۹۷۰۰۰ریال جریمه نقدی وکسر ۱۵۰۰۰ کیلوگرم آرد محکوم گردیدند.وی گفت : باتوجه به فصل برداشت وخرید گندم ازشهروندان محترم ونیز شهرستانهای همجوار تاکنون مقدار۱۲۳۰۰تن گندم توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی ازکشاورزان خریداری شده است.دبیرکمیسیون اردونان افزود: همچنین درسال گذشته با بیش از ۶۰۰۰مورد بازرسی انجام شده ازتعداد۱۱۴ نانوایی سطح شهرستان تعداد۷۸ فقره پرونده نانوایان متخلف درکمیسیون تعزیرات اردونان مطرح که متخلفین بدلیل عدم عرضه نان مرغوب وبهداشتی ،عدم حضورمتصدی ،فروش ارد و…. جمعا به مبلغ ۱۰۹۳۹۱۷۵۰ریال جریمه نقدی محکوم شده اند. قزبانزاده افزود برای رفاه حال همشهریان وزائرانی که به شهرستان سفرمی کنند یک واحد نانوایی سیار بصورت دائمی درجوارآستانه مقدس سید مرتضی (ع) مستقر شده است.همچنین وی ازدیگر تصمیمات کمیسیون موافقت با احداث تعداد۱۸ نانوایی آزاد پز درشهرستان دانست.وی ازشهروندان خواست تاحتی الامکان بدلیل مسائل بهداشتی نان مورد نیاز خود راازنانوائیهای مجاز تهیه وسعی شود مقدار مصرفی نان خود را بصورت روزانه تهیه نمایند تااز ضایعات بیش ازحد نان جلوگیری بعمل آید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.