آگهی استعلام تأمین اتومبیل شبکه بهداشت ودرمان کاشمر

به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود ، شبکه بهداشت و درمان کاشمر در نظر دارد تأمین اتومبیل جهت مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی، حومه و بخش کوهسرخ را از طریق استعلام به بخش خصوصی واگذار نماید ، از کلیه متقاضیان واجدشرایط که مالک خودروی سواری مدل۱۳۸۷ به بالا(به غیر از پراید و پیکان) می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت برگ شرایط استعلام ظرف مدت یک هفته از تاریخ آگهی به دبیر خانه ستاد شبکه بهداشت ودرمان کاشمر واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبروی پاساژ سجاد مراجعه و مدارک خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه ۰۲/۰۳/۹۴به دبیرخانه مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.