نمایندگان شهر کاشمر در مجلس – از ابتدا تاکنون

مجلس مشروطه
از بدو تشکیل مجلس مشروطه (مجلس شورای ملی) تا پایان عصر سلطنت پهلوی
دوره اول
سیدهاشم احتشام‌الاولیاء الاطباء – ۱۲۸۷ – ۱۲۸۵
دوره دوم
بدون نماینده – ۱۲۹۰ – ۱۲۸۸
دوره سوم
شیخ حبیب الله ترشیزی – ۱۲۹۴ – ۱۲۹۳
دوره چهارم
مقبل‌السلطنه خراسانی – میرزا ابوتراب‌خان مقبل‌السلطنه خراسانی (اقبال التولیه) – ۱۳۰۲ – ۱۳۰۰
دوره پنجم
محمدتقی بهار (ملک الشعراء) – ۱۳۰۴ – ۱۳۰۲
دوره ششم
اسدالله زوار – ۱۳۰۷ – ۱۳۰۵
دوره هفتم
اسدالله زوار – ۱۳۰۹ – ۱۳۰۷
دوره هشتم
میرزاآقا ضیاء (ضیاالاطباء)– ۱۳۱۱ – ۱۳۰۹
دوره نهم
علی اقبال (اقبال ‎السلطان) – ۱۳۱۴ – ۱۳۱۱
دوره دهم
اسدالله زوار – ۱۳۱۶ – ۱۳۱۴
دوره یازدهم
اسدالله زوار – ۱۳۱۸ – ۱۳۱۶
دوره دوازدهم
محمدابراهیم کلالی (امیرتیمور) – ۱۳۲۰ – ۱۳۱۸
دوره سیزدهم
محمدابراهیم کلالی (امیرتیمور) – ۱۳۲۲ – ۱۳۲۰
دوره چهاردهم
منوچهر تیمورتاش – ۱۳۲۴ – ۱۳۲۲
دوره پانزدهم
علی اقبال (اقبال ‎السلطان) – ۱۳۲۸ – ۱۳۲۶
دوره شانزدهم
عبدالوهاب اقبال – ۱۳۳۰ – ۱۳۲۸
دوره هفدهم
مهدی شوکتی – ۱۳۳۲ – ۱۳۳۱
دوره هیجدهم
منوچهر تیمورتاش – ۱۳۳۵ – ۱۳۳۲
دوره نوزدهم
منوچهر تیمورتاش – ۱۳۳۹ – ۱۳۳۵
دوره بیستم
ابولقاسم تفضلی – ۱۳۴۰ – ۱۳۳۹
دوره بیست و یکم
فضل‌الله جلالی – ۱۳۴۶ – ۱۳۴۲
دوره بیست و دوم
فضل‌الله جلالی – ۱۳۵۰ – ۱۳۴۶
دوره بیست و سوم
فضل‌الله جلالی – ۱۳۵۴ – ۱۳۵۰
دوره بیست و چهار
محمدصادق فرمان – ۱۳۵۷ – ۱۳۵۴
مجلس شورای اسلامی
فهرست نمایندگان کاشمر در مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی
دوره اول
حسن حسن زاده – ۱۳۶۲ – ۱۳۶۰
دوره دوم
محمدعلی عربی – ۱۳۶۶ – ۱۳۶۲
دوره سوم
احمد بلوکیان – ۱۳۶۶ – ۱۳۶۲
دوره چهارم
محمدرضا خباز – ۱۳۷۴ – ۱۳۷۰
دوره پنجم
محمدرضا خباز – ۱۳۷۸ – ۱۳۷۴
دوره ششم
محمدرضا خباز – ۱۳۸۲ – ۱۳۷۸
دوره هفتم
احمد بلوکیان – ۱۳۸۶ – ۱۳۸۲
دوره هشتم
محمدرضا خباز – ۱۳۹۰ – ۱۳۸۷
دوره نهم
اسماعیل نیا – ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵

1 دیدگاه
  1. یه نظر سنجی داخل سایت برای انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان کاشمر برگزار کنید.
    بازدید سایت هم بالا میره.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.