اسامی نامزدهای انتخابات شورا در کاشمر

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کاشمر می رساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شودواسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کاشمر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای مهدی اربابی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۱۵

۲ – آقای مهدی اکبریان فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۱۸

۳ – آقای مهدی بقال فرزند محمد علی کد نامزد ۱۲۴۱

۴ – آقای شاهین بلوریان فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۴۲

۵ – آقای محسن بیحقی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۵

۶ – خانم مهری پالایی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۴۶

۷ – آقای حسین جعفرزاده فرزند محمدجان کد نامزد ۱۲۴۸

۸ – آقای یوسف جلال آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۴۹

۹ – آقای رشید جندقی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۱

۱۰ – آقای سعید چیتی فرزند عبدالجواد کد نامزد ۱۲۵۲

۱۱ – آقای سیدحسین حسینی یزدی مشهور به حسینی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۲۵۷

۱۲ – آقای سیدحامد حسینیون فرزند سید هادی کد نامزد ۱۲۵۸

۱۳ – آقای حمیدرضا خاموشی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۱

۱۴ – آقای محمد خباززاده فرزند رضا کد نامزد ۱۲۶۲

۱۵ – آقای مجید خدامی فهادان فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۶۴

۱۶ – آقای میثم خزاعی فدافن مشهور به شیخ میثم خزاعی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۶۵

۱۷ – آقای غلامرضا خوری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۹

۱۸ – آقای مهدی دلیری نیا مشهور به دلیری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۱

۱۹ – خانم نصیبه ذاکری فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۷۲

۲۰ – آقای مهدی رحمانی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۲۷۵

۲۱ – آقای محمد رفتارعلی آبادی فرزند رجب کد نامزد ۱۲۷۸

۲۲ – آقای ایمان رمضانی فرزند ایمان کد نامزد ۱۲۷۹

۲۳ – آقای سیدعباس سبیلیان مشهور به میثم فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۲۸۴

۲۴ – آقای سیدحسن سجادی فروتقه فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۲۸۵

۲۵ – آقای رسول سعادتی مقدم فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۷

۲۶ – آقای اسماعیل سلطان پور فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۸۹

۲۷ – خانم آزاده سیاح پور فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۱

۲۸ – آقای سیدعلی سیادتی فرزند سیدیحیی کد نامزد ۱۲۹۲

۲۹ – آقای حسنعلی شبیری فرزند حسین علی کد نامزد ۱۲۹۵

۳۰ – آقای سیدمحمد شجاعی مشهور به سید فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۲۹۶

۳۱ – آقای حسینعلی شریف زاده فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۷

۳۲ – آقای هادی شفیعی فرزند علی جمعه کد نامزد ۱۲۹۸

۳۳ – آقای محمد صادقی طرقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۱۲

۳۴ – آقای حسین طاهریان فرزند حجت اله کد نامزد ۱۴۱۷

۳۵ – آقای علیرضا عباس نیای قوژدی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۹

۳۶ – آقای حمید عبدالله زاده فرزند احمد کد نامزد ۱۴۲۱

۳۷ – آقای حسین عصار فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۴۲۴

۳۸ – آقای سیدرضا علوی خلیل آباد فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۲۵

۳۹ – آقای احمد غزنوی قصونی فرزند کمال الدین کد نامزد ۱۴۲۷

۴۰ – آقای مهدی غلامرضاپور فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۴۲۹

۴۱ – آقای احسان فخرائی خلیل آباد مشهور به مهندس فخرایی فرزند محمداسماعیل کد نامزد ۱۴۵۱

۴۲ – آقای غلامرضا قابل فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۴

۴۳ – آقای محمد قاسمی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۵۶

۴۴ – آقای سیدمصطفی قرشی یزدی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۴۵۸

۴۵ – آقای هادی مازنی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۲

۴۶ – آقای محمد محمدعلی زاده فرزند غلام حسین کد نامزد ۱۴۶۴

۴۷ – آقای شیرویه مرادیان دهمیانی مشهور به حسن فرزند برات کد نامزد ۱۴۶۵

۴۸ – خانم زهرا مفخمی مهرآبادی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۶۸

۴۹ – آقای محمود ناصری فرزند امین کد نامزد ۱۴۷۲

۵۰ – آقای سیدمجید نبوی نامقی فرزند سیدحمزه کد نامزد ۱۴۷۶

۵۱ – خانم زهره نمازی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۴۷۸

۵۲ – آقای احمد هاشم نیای ترشیزی مشهور به هاشمی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۷۹

۵۳ – آقای سیدرضا هاشمی بهابادی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۸۱

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کاشمر در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
مهدی فروزان فرماندار شهرستان کاشمر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.