کاهش ۴۲درصدی ماموریت تصادفی اورژانس ۱۱۵جاده ای شهرستان کاشمردر ایام نوروز۹۳

دکتر محمد جواد یزدانی از کاهش ۲۵ در صدی ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ شهرستان کاشمر در برنامه سلامت نوروزی در ایام نوروز ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبر داد.Logo

دکتر یزدانی گفت:در ایام نوروز تعداد۳۹۱ مورد ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲نشان از کاهش ۲۵درصدی ماموریت اورژانس در این مدت می باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر خاطر نشان کرد : در این ایام ۲۹۹ ماموریت توسط پایگاههای اورژانس شهری و ۹۲ ماموریت توسط پایگاههای اورژانس جاده ای انجام شده است ،که نشان از کاهش ۳۰ درصدی ماموریت پایگاههای اورژانس ۱۱۵شهری و همچنین کاهش ۸درصدی ماموریتهای پایگاههای اورژانس ۱۱۵ جاده ای نسبت به ایام مشابه در سال ۹۲ در این شهرستان است.

وی به مقایسه عملکرد اورژانس ۱۱۵ در ایام نوروز ۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ به تفکیک نوع پایگاه اورژانس وهمچنین نوع ماموریت به لحاظ تصادفی و غیر تصادفی اشاره نمود و گفت: در پایگاههای اورژانس ۱۱۵شهری ماموریت اعزامهای غیر تصادفی ۲۴ درصد کاهش واعزامهای تصادفی در این پایگاهها ۳۵ درصد کاهش را نشان می دهد .همچنین در پایگاههای اورژانس ۱۱۵ جاده ای در سطح شهرستان ،افزایش۵درصدی ماموریتهای غیر تصادفی وکاهش ۴۲ درصدی اعزامهای تصادفی در پایگاههای اورژانس ۱۱۵جاده ای حاکی از سال کم خطر وکم حادثه یرای شهروندان و میهمانان نوروزی نسبت به سال گذشته بوده است.

دکتر یزدانی هچنین خاطر نشان کرد: در ایام نوروز ۱۳۹۳ هیچ مورد تصادف منجر به فوت در حوزه خدماتی پایگاههای اورژانس ۱۱۵ شهرستان کاشمر اتفاق نیفتاده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.